Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Pimpelmus

Tot stand gekomen op 1 mei 2021.
Algemene Voorwaarden Pimpelmus, gevestigd aan Leemstraat 3, 7461 VT, te Rijssen, ingeschreven bij de KvK onder nummer 82562016. BTW
nummer: NL003700032B79

Artikel 1 Definities


In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld. Pimpelmus: Pimpelmus, ingeschreven bij de KvK onder nummer 82562016. Koop op afstand : De overeenkomst tussen de Wederpartij en Pimpelmus, waarbij in het kader van een door Pimpelmus georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen. Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Pimpelmus en de Wederpartij.

Product(en): Alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Pimpelmus.
Wederpartij: Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en het Product heeft afgenomen.

Artikel 2 Werkingssfeer


 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen Pimpelmus en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Pimpelmus en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

 3. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Pimpelmus zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen 


 1. Aanbiedingen worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

 2. Alle aanbiedingen van Pimpelmus zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen.

 3. De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.

 4. Pimpelmus kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien

  de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Pimpelmus daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Pimpelmus anders aangeeft.

 6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming en uitvoering overeenkomst


 1. De Overeenkomst komt tot stand door een tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding van Pimpelmus, zijnde het plaatsen van een bestelling via de webshop.

 2. Pimpelmus heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.

 3. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Pimpelmus.

 4. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Pimpelmus het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 5 Prijzen 


1. De prijzen zijn in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

 1. De prijzen zijn inclusief verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 2. Van alle bijkomende kosten zal Pimpelmus tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 6 Prijswijziging


 1. Indien Pimpelmus met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Pimpelmus gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

 2. Indien Pimpelmus het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 7 Koop op afstand


 1. In geval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig kalenderdagen te geschieden.

 2. In geval van Koop op afstand heeft Pimpelmus het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

 3. In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door Pimpelmus geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

 4. In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien Pimpelmus het Product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn overeen zijn gekomen.

 5. Indien Pimpelmus niet heeft voldaan aan haar informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door Pimpelmus geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Pimpelmus in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat zij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

 6. De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door Pimpelmus geplaatste standaardformulier voor herroeping of op een andere, door de Wederpartij gekozen wijze.

 1. Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

 2. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen veertien kalenderdagen terug te zenden.

 3. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Pimpelmus uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na ontvangst van de Producten het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

 4. Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Pimpelmus de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Pimpelmus uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Pimpelmus en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Pimpelmus. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

 5. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

 • producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Pimpelmus geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;

 • verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

 • hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

 • producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;

 • producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;

 • producten die snel kunnen bederven of verouderen;

 • producten van persoonlijke aard;

 • producten op maat gemaakt.

  Artikel 8 Levering en betaling


 1. Betaling vindt vooraf plaats door middel van IDeal via de webshop op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

 2. De levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na de levering gaat het risico van de zaak over op de

Wederpartij. De levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9 Leveringstermijnen


 1. De levering zal plaatsvinden binnen een door Pimpelmus opgegeven termijn.

 2. Indien voor de levering van de Producten een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

 3. Indien Pimpelmus gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Wederpartij deze aan Pimpelmus heeft verstrekt.

 4. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Pimpelmus schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Pimpelmus alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Pimpelmus haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Pimpelmus binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 10 Risico-overgang


 1. De door de Wederpartij bestelde Producten zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Pimpelmus.

 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop de zaken in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 11 Overmacht


1. Een tekortkoming kan niet aan Pimpelmus of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Pimpelmus geen invloed kan uitoefenen en waardoor Pimpelmus niet in staat is de verplichtingen na te komen.

 2. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, epidemieën, pandemieën, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Pimpelmus in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

Artikel 12 Garanties


 1. Pimpelmus garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de Overeenkomst. Pimpelmus garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

 2. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

 3. De garantie geldt, vanaf het moment van de levering, voor een periode van zes maanden, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor vervanging, inclusief administratie- en verzendkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

 4. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

 5. Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie en de Wederpartij dit heeft gemeld aan Pimpelmus, zal Pimpelmus het geleverde Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen.

 6. Wanneer de garantietermijn is verlopen, zijn alle kosten voor vervanging, daaronder begrepen de administratie- en verzendkosten, voor rekening van de Wederpartij.

 1. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Pimpelmus in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

 2. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Pimpelmus geen invloed op uit kan oefenen.

Artikel 13 Onderzoek en reclame


 1. De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen drie dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

 2. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen drie dagen na levering van het Product schriftelijk aan Pimpelmus gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

 3. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen drie dagen na ontdekking ervan aan Pimpelmus gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

 4. Het recht op garantie komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

 5. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Pimpelmus binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

 6. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 14 Aansprakelijkheid


 1. Pimpelmus is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Pimpelmus.

 2. Pimpelmus is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste

besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 1. Pimpelmus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Pimpelmus is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Pimpelmus kenbaar behoorde te zijn.

 2. De Producten van Pimpelmus zijn uitsluitend bestemd voor kinderen van drie jaar en ouder en de Producten zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar. Pimpelmus is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het gebruik van de Producten door kinderen jonger dan drie jaar.

 3. Pimpelmus draagt zorg voor het zorgvuldig samenstellen van de Producten en waarbij de veiligheidseisen in acht zijn genomen. De Wederpartij is echter te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de Producten door zijn/haar kinderen en voor het houden van het toezicht hierop. De Wederpartij kan Pimpelmus nimmer aansprakelijk stellen voor het gebruik van de Producten door zijn/haar kinderen.

 4. Indien Pimpelmus aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Pimpelmus beperkt tot maximaal driemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Pimpelmus aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Pimpelmus overeenkomstig de verzekering draagt.

 5. De Wederpartij dient de schade waarvoor Pimpelmus aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Pimpelmus te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

 6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Pimpelmus vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 15 Vrijwaring


 1. De Wederpartij vrijwaart Pimpelmus voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar zijn.

 2. Indien Pimpelmus door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Pimpelmus zowel buiten als in rechte bij te

staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Pimpelmus en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 16 Verjaringstermijn


 1. Voor alle vorderingen jegens Pimpelmus en de door Pimpelmus (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

 2. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Pimpelmus ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 17 Nieuwsbrief


 1. De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

 2. De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste

  nieuws en ontwikkelingen.

 3. De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per mail.

 4. De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink

  afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 18 Wijziging Algemene Voorwaarden 


 1. Pimpelmus heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

 3. Pimpelmus zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

 4. De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

 5. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 19 Toepasselijke recht en geschillen


1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Pimpelmus partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.